پوسترهای جشنواره

پوستر جشنواره
(طراح: صابر شیخ رضایی)

پوستر تجسم هنر (بخش ویژه استان ها)
(طراح: سعید کریمی)